اخذ المثنی مدارک شرکت

اخذ المثنی مدارک شرکت ترس از گم شدن مدارک یا ربودن مدارک در وجود همه ی ما پیدا می شود که بسیار سخت و ناراحت کننده است. همانطور که می دانید خیلی از مدارک مهم را نمی توان المثنی گرفت و باید توجه ما به این مدارک بیشتر باشد. برای…

مهر شرکت چیست؟

مهر شرکت چیست؟ هر شرکت و کارگاه بعد از این که ثبت شرکت را انجام دادند باید مهر مخصوص خودش را تهیه کنند. این مهر باید در قسمت پایانی تمام اسناد و قراردهای مربوط به شرکت، درج می شود و این مورد نشان دهنده انجام عمل برای اشخاص حقوقی و…