سيستم ماليات الكترونيكي

سيستم ماليات الكترونيكي

با راه اندازی سیستم مالیات الکترونیکی کارکرد مردم راحت تر شده است. این سیستم به تازگی در چند سال اخیر راه اندازی شد و در اختیار مردم قرار گرفت. با این سیستم در مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی شما تنها با مراجعه به سایت اداره مالیات کشور قادر به پرداخت مالیات خود هستید.

مستقر شدن سيستم اظهارنامه مالياتي به صورت الكترونيكي

هر کشوری برای برقراری هر سیستم تازه تاسیس نیاز به یکسری آمارگیری ها و بررسی ها دارد که برای دقیق بودن آن ها باید تمام آمارها با اعداد و رقم بیان شود. در این بخش چند مورد از آمارهای ابتدایی این سیستم را بررسی می کنیم.

1- میزان 55 % از مديران ارشد کشور میلی به حفظ روش هاي موجود و تنظيم و ارائه اظهارنامه ندارند .
2- میزان 87 % از مديران ارشد کشور بيان می کنند كه به دنبال پیدا کردن بهترين راه كـار بـراي انجـام هـر يـك از امـور سيستم مالياتي از جمله تنظيم و ارائه اظهارنامه مالياتي هستند.
3- میزان 82 % از مديران ارشد به دنبال روش هاي نوين انجام كار و تجهيزات مورد نياز براي اجراي ايـن روش ها می باشند.
4- میزان 83 % از پاسخگويان بیان کرده اند كه كاركنان اداره امور مالياتي آموزش هاي مورد نیاز در زمينه ی استفاده از رايانه در محيط كار را فرا گرفته اند.
5- میزان 75 % از مديران ارشد اداره امور مالياتي مفهوم اظهارنامه مالياتي الكترونيكي و مزاياي استفاده از آن را درك کرده اند.

راه کاری آسان

اگر تازه کار هستید و با سیستم های دولتی به خصوص مالیات کار نکرده اید بهتر است از یک پشتیبان قوی استفاده کنید و کارهای ثبتی و اداری شرکتتان را به این مجموعه بسپارید. یکی از بهترین مجموعه های ثبتی، بینش ثبت است که کارکنان مجرب و خبره دارد.

اشتراک گذاری

دیدگاه خود را وارد نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


شماره تماس